Committee

Chair
ZHANG Yu

Founder Chairman
DUAN Menglan

Chair Emeritus
Frank LIM

Technical Advisor
ZHOU Shouwei

Technical Advisor
ZENG Hengyi

Technical Advisor
CUI Weicheng

Secretary
SUN Ting

Treasurer
ZHANG Yu

Committee Members

AN Chen (Beijing)
AN Weizheng (Beijing)
BAI Xinglan (Zhejiang)
CHANG Yuanjiang (Qingdao)
FU Guangming (Qingdao)
LIANG Xu (Zhejiang)
SHEN Yijun (Haikou)
WAN Decheng (Shanghai)
XU Liang Bin (Zhuhai)
XU Wanhai (Tianjin)
YAN Jun (Dalian)
YANG Zhixun (Harbin)
ZHANG Dagang (Qingdao)
ZHANG Changzhi (Shenzhen)
ZHENG Hao (Changsha)