Committee

Chair
Frank Lim

Chair Emeritus
Menglan Duan

Secretary
Ting Sun

Technical Advisor
Shouwei Zhou

Technical Advisor
Hengyi Zeng

Treasurer
Yu Zhang

Sponsor
Laibin Zhang

Committee Members

Weizheng An
Xinglan Bai
Junkai Feng
Xu Liang
Chunsheng Wang
Peng Xie
Jun Yan
Dagang Zhang
Changzhi Zhang
Hao Zheng